Zniewolony umysł

Diadmin

Set 19, 2020
Book Cover: Zniewolony umysł
Parte di 1953 series:
  • Zniewolony umysł
Editions:Cartaceo (Polish): € 78,48 EUR
Pages: 236

Czesław Miłosz napisał 'Zniewolony umysł' w 1951 roku, podczas swojego pobytu na emigracji we Francji. Utwór został wydany przez Instytut Literacki Giedroycia w 1953 roku jednocześnie z wersją francuską ('La pensée captive') i angielską („The Captive Mind”). Od razu wzbudził wiele emocji i kontrowersji zarówno ze względu na osobę autora, jak i na treść. Współcześnie utwór ten jest uważany za kluczowe dzieło w dziedzinie zrozumienia mechanizmów powstania i funkcjonowania systemów totalitarnych na całym świecie.

'Zniewolony umysł' to esej filozoficzno-polityczny oraz parabola literacka, w której Miłosz posługując się przypadkami konkretnych osób metaforycznie obrazuje ogólnoludzkie zjawiska i postawy wobec tzw. Nowej Wiary. Za użytymi przez Miłosza pseudonimami Alfa, Beta, Gamma i Delta kryją się prawdziwe postacie znanego mu polskiego świata literackiego: Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Jerzy Putrament i Konstanty Ildefons Gałczyński. W swojej analizie Miłosz wychodzi poza oczywiste powody ulegania władzy komunistycznej, takie jak strach czy chęć zysku dowodząc, że jedną z pułapek tego mechanizmu jest naturalne człowiekowi 'pragnienie wewnętrznej harmonii i szczęścia'. Miłosz opisując społeczeństwo polskie w okresie najsilniejszej indoktrynacji zawarł w swoim dziele dogłębną krytykę dwóch systemów filozoficznych - marksizmu i heglowskiego determinizmu historycznego, które uważał za niezgodne z podstawowymi zasadami moralnymi. Zależało mu, aby na przykładzie Polski przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych ukazać zjawisko uniwersalne w czasie i przestrzeni.

Book Cover: Przyszłość Unii Europejskiej : polski punkt widzenia
Editions:Cartaceo (Polish): € 0,28 EUR
Pages: 174
Książka zawiera artykuły z konferencji „Przyszłość Unii Europejskiej: Polski punkt widzenia” zorganizowanej w dniu 28 maja 2001 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ówczesny minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski wygłosił na tej konferencji przemówienie programowe pt. „Przyszły kształt Unii Europejskiej – polski punkt widzenia”, w którym omówił takie zagadnienia, jak metody wspólnotowe a metoda międzyrządowa, kwestia wzmocnionej współpracy oraz pojęcie konstytucji dla Europy. Publikacja zawiera również artykuły przedstawione podczas dyskusji panelowej moderowanej przez prof. Jana Barcza, ówczesnego szefa gabinetu ministra Bartoszewskiego. Podczas tej dyskusji poseł Mazowiecki omówił polityczne aspekty traktatu konstytucyjnego, ambasador Ananicz przedstawił aktualny stan dyskusji na temat porządku obrad konferencji międzyrządowej w 2004 r., ambasador Truszczyński zaprezentował metody dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej, prof. Michałowska-Gorywoda przeanalizowała temat uproszczenia traktatów europejskich, prof. Kawecka-Wyrzykowska wygłosiła referat na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a dr Paga zajął się ekonomicznymi uwarunkowaniami dalszego przebiegu europejskiej integracji. Poza tym książka zawiera – w załączniku – dwa inne przemówienia ministra Bartoszewskiego, mianowicie „Traktat z Nicei – polski punkt widzenia” (wygłoszone w dniu 22 lutego 2001 r.) oraz „Europejska polityka bezpieczeństwa – polski punkt widzenia” (wygłoszone w dniu 11 maja 2001 r.).

Di admin