Kniha je překladem německy psaného rukopisu 'Europa und nach-Europa'. Jde o filozofické dílo navazující na fenomenologické myšlenky Edmunda Husserla. Slábnoucí význam Evropy ve druhé polovině 20. století, kdy je kontinent prakticky rozdělen podle sféry vlivu dvou neevropských mocností (USA a SSSR) a dvou politických systémů, vede Patočku k zamyšlení nad kulturními a filozofickými kořeny Evropy. Patočka se obrací k řeckým filozofům a především k Platónovi, kde hledá základ evropského myšlení.

Rozvíjí Platónovu myšlenku péče o duši, která je podle něho jádrem evropské identity a jedinečnosti. Péči o duši Patočka definuje jako hledání pravdy, cestu k pravě a dobru, tzv. 'nahlednutí'. Duše stojí v centru procesu mezi vůlí k rozumovému pochopení světa na straně jedné a vědomím nedefinitivnosti tohoto vědění a neustálého přezkoumávání již objeveného na straně druhé. Opečovovávaná duše nepropadne ideologické strnunosti a zdání konečné pravdy, je si vědoma nikdy nekončící cesty k pravdě a tato cesta se tak stává pravdou.

Patočka vidí odpověď na překonání krize Evropy právě ve starání se o duši, v neustálém hledání smyslu dobra a zla. Rozšiřuje pak toto 'nahlédnutí' duše a bytí jednotlivce na péči o obec a veřejný prostor.

Editors:
Cover Artists:
Genres:
Tags:

Moc bezmocných

Diadmin

Set 18, 2020
Book Cover: Moc bezmocných
Parte di 1978 series:
  • Moc bezmocných
Editions:Cartaceo (Czech)
Pages: 64

Havel napsal Moc bezmocných v roce 1978 jako součást polsko-československého projektu na téma svobody a moci. Nakonec však byly vydány pouze československé příspěvky.

Havlova esej hluboce ovlivnila disidenty ve střední a východní Evropě. Odhaluje skutečnost, že „post-totalitní systém“ sovětského bloku byl postaven na lžích, ze kterých žil a v nichž byli všichni nuceni setrvávat. Autor je toho názoru, že disidentem je každý občan, který zkouší žít „v pravdě“. Sebemenší čin zakládající se na pravdě napomáhá zvětšovat trhlinu v systému a představuje nejsilnější zbraň proti němu.

Myšlenky Václava Havla mají stále svou platnost. Západní demokracie rovněž procházejí krizí, se kterou se potýkají jednotlivci v zautomatizované technické a konzumní společnosti. Podle Havla by reakce měla spočívat v „mravní rekonstituci společnosti“, v níž by mravní integrita a osobní zodpovědnost za sebe a za jiné byly výchozím bodem každé významné změny.

Editors:
Cover Artists:
Genres:
Tags:

Di admin