Kniha je překladem německy psaného rukopisu 'Europa und nach-Europa'. Jde o filozofické dílo navazující na fenomenologické myšlenky Edmunda Husserla. Slábnoucí význam Evropy ve druhé polovině 20. století, kdy je kontinent prakticky rozdělen podle sféry vlivu dvou neevropských mocností (USA a SSSR) a dvou politických systémů, vede Patočku k zamyšlení nad kulturními a filozofickými kořeny Evropy. Patočka se obrací k řeckým filozofům a především k Platónovi, kde hledá základ evropského myšlení.

Rozvíjí Platónovu myšlenku péče o duši, která je podle něho jádrem evropské identity a jedinečnosti. Péči o duši Patočka definuje jako hledání pravdy, cestu k pravě a dobru, tzv. 'nahlednutí'. Duše stojí v centru procesu mezi vůlí k rozumovému pochopení světa na straně jedné a vědomím nedefinitivnosti tohoto vědění a neustálého přezkoumávání již objeveného na straně druhé. Opečovovávaná duše nepropadne ideologické strnunosti a zdání konečné pravdy, je si vědoma nikdy nekončící cesty k pravdě a tato cesta se tak stává pravdou.

Patočka vidí odpověď na překonání krize Evropy právě ve starání se o duši, v neustálém hledání smyslu dobra a zla. Rozšiřuje pak toto 'nahlédnutí' duše a bytí jednotlivce na péči o obec a veřejný prostor.

Editors:
Cover Artists:
Genres:
Tags:

Di admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *